footer

רחוב יצחק נפחא 25, באר שבע

לאחר תהליך הרכישה הקרקע תהיה רשומה עם שם הרוכש בטאבו

דיסקליימר

המצגת אינה מהווה הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי ו/או נכס נדל"ן ו/או הזמנה לקבלת הצעות כאמור, והיא מיועדת למסירת מידע בלבד. אין באמור לעיל התחייבות של החברה ו/או מי מטעמה להשגת תשואה כלשהי. המידע המוצג במצגת הינו למטרות נוחות בלבד ואינו מהווה בסיס לקבלת החלטות השקעה, אינו מחליף איסוף וניתוח מידע עצמאי, אינו מהווה המלצה או חוות דעת. המידע במצגת זו מתבסס על פרמטרים שונים העלולים להשתנות בכל עת. אין להעתיק ו/או להפיץ ו/או להשתמש בכל מידע הכלול במצגת ו/או בחלק ממנה ללא רשות החברה מראש ובכתב.